Przejdź do zawartości

Aplikacja Informacja Dodatkowa

Rozwiązanie chmurowe pozwalające na przygotowanie zbiorczego sprawozdania finansowego - Informacji Dodatkowej dla JST

Opis rozwiązania

Nasze oprogramowanie umożliwia opracowanie informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego - zarówno na poziomie jednostek budżetowych, jak i na poziomie zagregowanym (Gminy/Miasta). Zbierane są wszystkie niezbędne dane, wymagane przepisami prawa, w przygotowanej przez nas formie (m.in. układy tabel). Zbieramy przede wszystkim dane liczbowe, ale nie tylko: przedmiot działalności jednostki prezentujemy w formie kodów PKD, a część dotyczącą opisu zasad (polityki) rachunkowości prezentujemy w formie ankiety dotyczącej najważniejszych kwestii rachunkowości jednostki.
Aplikacja automatycznie dokonuje niezbędnych obliczeń (np. stan na koniec roku obliczany jako: stan na początek roku + zwiększenia - zmniejszenia). Po wprowadzeniu danych Jednostka ma możliwość wygenerowania pliku PDF z gotowym dokumentem.
Na poziomie zagregowanym aplikacja na bieżąco i automatycznie sumuje wprowadzone dane. Umożliwiamy również wgląd do wszystkich pojedynczych informacji dodatkowych (wypełnionych przez jednostki), co umożliwia szybkie i wygodne sprawdzenie wprowadzonych danych i ich poprawności. Z informacji zagregowanej również generowany jest dokument w postaci pliku PDF.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1911)
- w szczególności Załącznik nr 12.

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Nie 

Funkcjonalności

 • wprowadzanie danych do formularza w ustalonej formie - zarówno liczbowych, jak i tekstowych
 • automatyczne wyliczenia pól liczbowych
 • zapisywanie danych podczas pracy nad formularzem - po każdym przejściu przez stronę formularza, dzięki czemu jest możliwość pracy nad formularzem nawet przez kilka dni 
 • generowanie plików PDF z informacja dodatkową - jednolite w całej gminie oraz generowanie pliku PDF z informacją zagregowaną
 • raport dla koordynatorów z zestawieniem, które jednostki jeszcze nie rozpoczęły pracy nad informacją dodatkową, które są w trakcie, a które zakończyły już wprowadzanie danych
 • podgląd pojedynczych informacji dodatkowych jednostek dla koordynatorów
 • automatycznie generowana informacja zagregowana, ze zsumowanymi polami liczbowymi i z możliwością uzupełnienia pól tekstowych
 • zabezpieczenie dostępu do aplikacji poprzez indywidualne loginy i hasła dla jednostek oraz koordynatorów
 • mechanizmy usprawniające szczegółową kontrolę zbieranych danych z jednostek organizacyjnych

Korzyści

 • zbieranie danych ze wszystkich jednostek w jednolitej, ustalonej formie, bez możliwości nieuprawnionej modyfikacji szablonu dokumentu przez jednostki
 • zmniejszenie kosztów procesu obsługi sprawozdania finansowego
 • pliki PDF z gotowymi dokumentami do wydrukowania lub elektronicznego podpisu
 • sprawdzanie poprawności danych wprowadzonych przez jednostki - na bieżąco, bez konieczności czekania na to, aż dokument od jednostki wpłynie do urzędu
 • możliwość zdalnego koordynowania procesu wypełniania formularza przez jednostki, celem uniknięcia opóźnień w przekazaniu niezbędnych danych
 • możliwość wprowadzania danych oraz koordynowania procesu z dowolnego urządzenia z mającego dostęp do internetu
 • automatyczne sumowanie pól z wartościami liczbowymi - zarówno na poziomie pojedynczej informacji dodatkowej, jak i na poziomie zbiorczym
Przewiń do góry strony