Przejdź do zawartości
Zdjęcie przedstawiające papierową mapę.

Jak technologia GIS może wesprzeć zarządzanie w miastach?

30.03.2023 Przykłady wdrożeń

Coraz istotniejszym aspektem samorządności lokalnej i planowania strategicznego jest terytorialny wymiar rozwoju. W miastach, jak w soczewce skupiają się procesy urbanizacyjne, występuje presja inwestycyjna na środowisko naturalne i ścierają się różne wizje rozwoju. Przestrzenne zróżnicowanie potencjałów i procesów rozwojowych jest wypadkową czynników endo- i egzogenicznych. Podejmowane działania z zakresu polityki spójności oraz rozwój powiązań funkcjonalnych umożliwią lepsze wykorzystanie lokalnych potencjałów.

Zarządzanie miastem, uwzględniające wymiar terytorialny, jest obecnie coraz prostsze dzięki zaawansowaniu technologii GIS, czyli opartej na systemie informacji geograficznej. Giełda Miejskich Technologii pozwala na przetestowanie rozwiązań, które nadają kontekst geograficzny zebranym danym. Wiążą one zebrane dane z mapami oraz informacjami opisowymi. Możliwość integracji różnorodnych informacji i ich klarowne przedstawienie w postaci mapy sprawia, że aplikacje GIS są kluczowymi narzędziami do sprawnego zarządzania w JST.

Geoportal dla mieszkańców

Cennym sposobem komunikacji urzędu z mieszkańcami jest geoportal, czyli portal internetowy w postaci interaktywnej mapy dostępnej w każdej przeglądarce internetowej. Użytkownicy zazwyczaj mogą korzystać z narzędzi do wyszukiwania i analizowania danych przestrzennych. Użyteczność geoportalu polega również na tym, iż umożliwia prezentowanie wielu warstw od danych adresowych poprzez mapy archiwalne i ortofotomapy, a kończąc na danych pozyskanych z lokalnych czujników np. o jakości powietrza, stanie wód czy roślinności.

Konsultacje w przestrzeni 

Stałym elementem tworzenia dokumentów planistycznych takich jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są konsultacje z mieszkańcami i inwestorami. Prawidłowo przeprowadzone konsultacje łagodzą konflikty przestrzenne i pomagają w osiągnięciu konsensusu. Ich organizacja może jednak stanowić poważne wyzwanie ze względu na dużą grupę interesariuszy, skomplikowaną materię prawną dokumentów planistycznych oraz wieloetapowy proces konsultacji obejmujący składanie wniosków oraz uwagi do planu. Narzędziem, jakie ułatwia ten proces jest geoankieta. Pozwala ona mieszkańcom w wygodny sposób śledzić przebieg procedury planistycznej i umożliwia złożenie wniosku dla konkretnej działki.

Ewidencja adresowa

Celem Giełdy Miejskich Technologii jest również usprawnienie codziennej pracy urzędów. Zadaniem gminy jest prowadzenie bazy Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów (EMUiA). Dedykowane moduły oprogramowania GIS ułatwiają prowadzenie ewidencji zgodnie z obowiązkiem ustawowym. Do zalet takiego rozwiązania należy na przykład prosta edycja obiektów z rejestru adresowego oraz jego wizualizacja, automatyzacja procesu generowania zawiadomień o zadaniu numerów porządkowych nieruchomości oraz pełna archiwizacja danych.

Zmapowane reklamy 

Chaos reklamowy jest problemem, z którym mierzy się większość miast. Mimo dedykowanych narzędzi, takich jak na przykład uchwała krajobrazowa, nadal potrzebne są narzędzia ułatwiające na jej egzekwowanie. Dostępna technologia mobilnych systemów mapowania 3D pozwala wykonać inwentaryzację nośników reklamowych znajdujących się na terenie miasta. W efekcie uzyskana baza obiektów reklamowych ułatwia podjęcie odpowiednich działań i poprawę estetyki krajobrazu miast.

Miasto z nowej perspektywy

Widok z lotu ptaka i odczytywanie map nie porywa się z tym, jak na co dzień postrzegamy miasto - w sposób wielowymiarowy. Nowa technologia oparta min. na lotniczym skaningu laserowym (ALS), czy modelu trójwymiarowej siatki (3D mesh) pozwala stworzyć model danego miasta i korzystać z widoku 360 z poziomu ulicy. Dane przestrzenne prezentowane w tak intuicyjny sposób mogą służyć do przedstawiania atrakcji turystycznych lub wspomóc proces inwestycyjny dzięki możliwości generowania dowolnych widoków i przekrojów niezbędnych w procesie projektowania nowych budynków.

 

 

Powiązane produkty

Dostawca: STUDIO DL INNOVATION Sp. z o.o.

Nr oferty:

A9922

ILS to aplikacja do efektywnego zarządzania oświetleniem ulicznym i architektonicznym w miastach i gminach.

Dostawca: HYPERVIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr oferty:

C58FD

Wsparcie administracji w utrzymaniu obiektów zabytkowych, obiektów archeologicznych oraz cmentarzy.

Dostawca: G1ANT ROBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr oferty:

E31D0

Automatyczne monitorowanie terminów najmu, opłat oraz aktualizacja danych najemców w bazie.

Przewiń do góry strony