Przejdź do zawartości

System Zarządzanie Zagospodarowaniem Odpadów RIPOKSerwis

System RIPOKSerwis jest rozwiązaniem informatycznym dedykowanym dla wsparcia procesów przetwarzania odpadów w ZZO.

Opis rozwiązania

System RIPOKSerwis jest rozwiązaniem informatycznym dedykowanym dla wsparcia procesów przetwarzania odpadów w Zakładach Zagospodarowania Odpadów (ZZO)
o różnorodnej i praktycznie dowolnej strukturze organizacyjnej oraz stosujących różne technologie i instalacje, (Instalacje MBP, Składowiska odpadów, przesypownie, Spalarnie odpadów, Punkty demontażu, itp.).
Zakres wsparcia obejmuje prowadzenie kompleksowej ewidencji odpadów w zakresie,:
 awizacji transportów odpadów w bazie danych BDO – wystawienie i inicjalizację statusami Kart Przekazania Odpadów Komunalnych i Kart Przekazania Odpadów;
 rejestracji i ewidencji przyjęcia z zewnątrz odpadów dostarczanych do ZZO do zagospodarowania, potwierdzonego wystawieniem dowodu ważenia - Kwitu wagowego (KW);
 rejestracji i ewidencji rodzajów i ilości odpadów wytwarzanych w procesach odzysku, lub poddanych procesom unieszkodliwiania, (zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym lub inną decyzją administracyjną, stanowiącą podstawę prawną prowadzonej działalności
w zakresie zagospodarowania odpadów),
 rejestracji i ewidencji odpadów przekazywanych innym posiadaczom, (podmiotom/firmom zewnętrznym), w związku ze sprzedażą wytworzonych i zebranych odpadów, stanowiących surowce wtórne recyklerom lub w przypadku paliwa alternatywnego odbiorcom, (np. cementowniom);
 realizacji ewidencji ustawowej w BDO za pomocą funkcjonalności systemu – inicjowanie i obsługa Kart Ewidencji Odpadów Komunalnych (KEOK) i Kart Ewidencji Odpadów (KEO). (stosowne zapisy w Karcie Ewidencji Odpadów, (KEO) lub Karcie Ewidencji Odpadów Komunalnych (KEOK).
System zawiera pełne spektrum funkcjonalności niezbędnej do wsparcia realizacji procesów przetwarzania odpadów na instalacjach technologicznych, ewidencji, sprawozdawczości i sprzedaży.
Dzięki zastosowaniu w systemie wielu rozwiązań automatyzujących czynności powtarzalne w procesie ewidencjonowania odpadów na każdym etapie realizacji procesu przetwarzania odpadów, funkcjonalność systemu realnie wspiera realizację zadań, umożliwia znaczącą redukcję czasochłonności tych działań oraz przyczynie się do realnej redukcji ilości błędów w ewidencji wewnętrznej jednostki oraz w BDO, a także wydatnie upraszcza
i przyspiesza obsługę procesów sprzedaży.
Zewnętrznymi źródłami danych dla systemu RIPOKserwis mogą być:
 urządzenia wagowe zainstalowane na terenie zakładu zagospodarowania. Integracja jest realizowana za pomocą dedykowanego interfejsu bez ingerencji w komponenty wagi,
w tym w miernik;
 zewnętrzne systemy obsługi wag, z których dokonywany jest import zaewidencjonowanych ważeń, (kwitów wagowych).
Integracja RIPOKserwis z innymi systemami i urządzeniami oraz generowanie dokumentów elektronicznych:
 BDO – pełna integracja z wykorzystaniem API;
 systemami finansowo-księgowymi – w zakresie elektronicznego przesyłania danych:
• podmiotów/kontrahentów,
• faktur/paragonów oraz raportów kasowych zadekretowanych na konta księgowe,
 drukarkami fiskalnymi,
 terminalami płatności bezgotówkowych,
 możliwość elektronicznego wysyłania faktur,
 możliwość generowania plików JPK-Vat i JPK-Fa
 integracja z urządzenia do elektronicznej identyfikacji pojazdów/transportów, opartych o technologie Qr-Code i RFID,
 integracja z wagami, także z wieloma wagami w jednej lokalizacji (np. systemy dwu-wagowe – wjazd/wyjazd), wagi na liniach technologicznych, itp.,
 integracja układami sterującymi automatyki, np. kierującymi ruchem na pojazdów na wagach (szlabany, semafory świetlne).

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Nie 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Tak 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Nie 

Funkcjonalności

 • integracja danych powstających w procesach- pełna integracja z systemem BDO i prowadzenie zweryfikowanej wewnętrznej ewidencji odpadów i sprawozdawczości
 • obsługa wszystkich wymaganych dokumentów związanych z obrotem odpadami- wszystkie ewidencje zasadnicze i pomocnicze
 • szczegółowa ewidencja obrotu odpadami oparta na dowodach ważenia z uwzględnieniem kodów rodzaju odpadu oraz z możliwością dodatkowej identyfikacji, na podstawie specyfikacji asortymentowej
 • natychmiastowa dostępność danych na wszystkich etapach realizacji procesów biznesowych
 • możliwość wielowymiarowej analizy danych
 • prostota przetwarzania i raportowania informacji
 • definiowanie dowolnej struktury organizacyjnej zakładu zagospodarowania odpadów
 • prowadzenie na podstawie dowodów ważeń odrębnych ewidencji, pozostających bez wpływu na ewidencję ustawową
 • automatyczne zapisywanie wyników wagowych pomiarów ilości odpadów (w przypadku integracji z wagą/wagami)

Korzyści

 • Pomoc w uszczelnianiu gospodarki odpadami komunalnymi.
 • Automatyzacja sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami
 • Monitorowanie poziomów odzysku w gospodarce odpadami

Nr oferty: 68A20

Dostawca: Profeko sp. z o.o.

Przewiń do góry strony