Przejdź do zawartości

Nabory do placówek oświatowych

Nabór VULCAN jest narzędziem służącym do organizacji i zarządzania rekrutacją do żłobków, przedszkoli, szkół i innych.

Opis rozwiązania

System zapewnia sprawny przebieg procesu rekrutacji oraz pozwala kontrolować liczbę przyjęć i uruchamianych oddziałów czy grup. To wsparcie dla wszystkich uczestników procesu rekrutacji.
Zalety prowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem systemu :
- Optymalizacja budżetu samorządu poprzez prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie struktury miejsc w podległych jednostkach.
- System umożliwia bieżącą kontrolę liczby i stanu zapełnienia oddziałów i grup na podstawie rzeczywistego zainteresowania kandydatów. Dzięki temu nie powstają grupy czy oddziały wypełnione kandydatami w niewielkim stopniu. Przy dużym zainteresowaniu system pozwala już na etapie kwalifikacji kandydatów uruchamiać kolejne oddziały czy grupy, co zmniejsza liczbę nieprzyjętych kandydatów oraz skalę rekrutacji uzupełniającej.
Rodzice mają możliwość skorzystania z podpisu elektronicznego (Profil Zaufany e-PUAP lub podpis kwalifikowany) do podpisania wniosku rekrutacyjnego. Nabór VULCAN pozwala również na elektroniczne złożenie wniosku do szkoły czy przedszkola oraz sprawdzenie online statusu kandydata w procesie naboru.
Wdrożenie systemu Nabór VULCAN pozwala na:
- ograniczenie liczby czynności wykonywanych przez komisje rekrutacyjne, na przykład poprzez automatyczne układanie list,
- kontrolowanie pracy na poszczególnych etapach procesu rekrutacji i reagowanie na działania niepożądane;
- ogranicza stres kandydatów i ich rodziców, pozwalając na szybki, łatwy i stały dostęp do niezbędnych informacji.
Nabór VULCAN obsługuje rekrutację na różnych poziomach edukacyjnych:
Nabór ciągły Żłobki
- Ograniczenie ilości pracy poprzez automatyzację działań (np. gotowe raporty do GUS, listy chętnych, statystyki dla organu prowadzącego).
- Łatwy i stały dostęp do niezbędnych informacji, np. do bazy danych kandydatów i przyjętych, oferty żłobków czy listy wolnych miejsc.
- Zmniejszenie ilości papierowych dokumentów (brak konieczności drukowania wniosku oraz przechowywania jego papierowej wersji).
- Zmniejszenie liczby wizyt w żłobkach (rodzic jest obsługiwany wyłącznie przez jeden żłobek nawet w przypadku obowiązywania kolejności zgłoszeń).

Nabór Przedszkola
- Rekrutacja do przedszkola jako całości lub do wyodrębnionych grup oraz oddziałów przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych.
- Oferta wszystkich przedszkoli w jednym standardzie.
- Automatyczne ograniczenia wiekowe.
- Automatyczne kryteria, dzięki którym punkty rekrutacyjne są wyliczane samoczynnie na podstawie wprowadzonych danych.
- Możliwość pobrania gotowych list dotyczących kandydatów.
- Raporty i statystyki w zakresie oferty przedszkoli oraz kandydatów.
- Wsparcie samorządu w zakresie wskazywania miejsc w przedszkolach dla dzieci nieprzyjętych i wyboru przedszkoli położonych w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata w celu uniknięcia zwrotu kosztów dowozu dziecka do przedszkola.
- Automatyczne pobranie danych dzieci kontynuujących i przekazanie danych o dzieciach przyjętych do oprogramowania przedszkolnego typu dziennik.

Nabór Szkoły podstawowe
- Utworzenie list dzieci obwodowych na podstawie danych pobranych z systemu ewidencji ludności.
- Mechanizmy wspierające aktywne zarządzanie liczbą miejsc do naboru w zależności od sytuacji w obwodach.
- Gwarancja miejsca w szkole dla kandydatów obwodowych niezależnie od dokonanych przez nich wyborów.
- Możliwość pobrania gotowych list dotyczących kandydatów i dzieci obwodowych.
- Raporty i statystyki w zakresie oferty szkół, dzieci obwodowych i kandydatów.
- Automatyczne przekazanie danych o dzieciach przyjętych do systemów szkolnych: sekretariat, dziennik, biblioteka.

Nabór Szkoły ponadpodstawowe
- Obsługa rekrutacji wielu organów prowadzących w ramach jednego wdrożenia i wyeliminowanie zjawiska blokowania przez najlepszych kandydatów miejsc w szkołach na terenie całego województwa.
- Różne modele wdrożeniowe (np. ze wsparciem szkół podstawowych, jako źródłem danych o kandydatach).
- Wyszukiwarka oferty edukacyjnej gwarantująca dotarcie kandydatom do każdej szkoły objętej wdrożeniem.
- Raporty i statystyki w zakresie oferty szkół i kandydatów.
- Bezpłatna aplikacja mobilna dla kandydatów i ich rodziców, dzięki której odczytają wynik rekrutacji w swoim telefonie bezpośrednio po jego publikacji .

Nabór do placówek wychowania pozaszkolnego
- Organizacja rekrutacji do placówek prowadzących zajęcia pozaszkolne (np. w młodzieżowym domu kultury) w trybie całorocznym lub etapowym.
- Możliwość opisywania przeznaczenia grup zakresami wiekowymi i poziomami edukacyjnymi, dzięki czemu system dopasowuje ofertę zajęć odpowiednio do każdego kandydata.
- Obsługa kandydatów pełnoletnich.
- Prowadzenie bieżącej ewidencji wychowanków w placówkach wychowania pozaszkolnego.

Nabór do burs
- Elastyczne mechanizmy wyliczania punktacji rekrutacyjnej.
- Automatyczne pobranie danych o wychowankach kontynuujących korzystanie z usług bursy.
- Porządkowanie list kandydatów do przyjęcia według kolejności zgłoszeń.
- Obsługa kandydatów pełnoletnich

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Nie 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Nie 

Funkcjonalności

 • Ograniczenie liczby czynności wykonywanych przez komisje rekrutacyjne, na przykład poprzez automatyczne układanie list
 • Kontrolowanie pracy na poszczególnych etapach procesu rekrutacji i reagowanie na działania niepożądane
 • Ogranicza stres kandydatów i ich rodziców, pozwalając na szybki, łatwy i stały dostęp do niezbędnych informacji

Korzyści

 • System umożliwia bieżącą kontrolę liczby i stanu zapełnienia oddziałów i grup na podstawie rzeczywistego zainteresowania kandydatów. Dzięki temu nie powstają grupy czy oddziały wypełnione kandydatami w niewielkim stopniu. Przy dużym zainteresowaniu system
 • Współdzielimy odpowiedzialność za realizację procesu z naszymi klientami, kompleksowo przygotowujemy wszystkich użytkowników rekrutacji i dbamy o prawidłowy przebieg tego procesu.
 • Rodzice mają możliwość skorzystania z podpisu elektronicznego (Profil Zaufany e-PUAP lub podpis kwalifikowany) do podpisania wniosku rekrutacyjnego. Nabór VULCAN pozwala również na elektroniczne złożenie wniosku do szkoły czy przedszkola oraz sprawdzenie
 • Nabór VULCAN obejmuje wszystkie jednostki podległych JST. Umożliwiamy również wspólne wdrożenia z jednostkami niepublicznymi, co zwiększa liczbę przyjętych kandydatów już na pierwszym etapie rekrutacji i minimalizuje skalę rekrutac
 • Nabór VULCAN obsługuje rekrutację na różnych poziomach edukacyjnych
Przewiń do góry strony