Przejdź do zawartości

FINN e-Zamówienia Publiczne

Zapewnia wsparcie w realizacji ustawowych obowiązków w obsłudze postępowań w trybach PZP oraz regulaminowych.

Opis rozwiązania

System FINN e-Zamówienia Publiczne to rozwiązanie zapewniające wsparcie w realizowaniu ustawowych obowiązków w zakresie organizacji i obsługi postępowań w trybach PZP oraz postępowań regulaminowych.

OBSŁUGA POSTĘPOWAŃ

System umożliwia prezentację oraz konfigurację postępowania w zakresie niezbędnym do udostępnienia go Wykonawcom, a także jego odpowiednią modyfikację w ramach uprawnień i biegu życia zamówienia. Umożliwia publikowanie, odpowiednio dla etapów postępowania, informacji (m.in. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub jego części, oznaczenie etapów) i dokumentów (m.in. SWZ, odpowiedzi na pytania). E-ZP wspiera również postępowania z fakultatywną publikacją (dostępne dla zaproszonych Wykonawców), w których dokumenty mogą być udostępnione Wykonawcom.
System jest w pełni konfigurowalny i umożliwia m.in. zarządzanie dostępem pracowników Zamawiającego do postępowań oraz edycji terminów zgodnie z przepisami, czy też unieważniania postępowania lub jego części z automatyczną blokadą składania ofert lub wniosków.

KOMUNIKACJA

System umożliwia korespondencję z Zamawiającym wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych Wykonawców, którzy zaakceptują wymagane zgody, w tym regulamin systemu. Wspiera mechanizmy szyfrowania przesyłek, zapewnia ich nienaruszalność i ochronę przed przedterminowym dostępem. w szczególności umożliwia:

 Wykonawcy – składanie ofert i wniosków w ramach określonych terminów ich składania, ich wycofanie, komunikację z Zamawiającym,
 Zamawiającemu – komunikację z Wykonawcami m.in. zapraszanie Wykonawców do udziału w postępowaniu, wzywanie do przedłożenia wyjaśnień,
 zaproszonym Wykonawcom - korespondencję z Zamawiającym (np. składnie ofert ostatecznych, składanie ofert dodatkowych, ofert w postępowaniach regulaminowych).
System FINN e-ZP zapewnia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia dla każdej korespondencji Wykonawcy oraz jego weryfikację. UPP - potwierdzenie złożenia przez Użytkownika wiadomości, dokumentów / przesyłek chronionych terminem otwarcia podpisane pieczęcią elektroniczną.

PODPIS ELEKTRONICZNY

System zapewnia wewnętrzną wbudowaną funkcjonalność podpisywania dokumentów podpisem osobistym, podpisem zaufanym oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie ogranicza to możliwości korzystania z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego. System umożliwia dodanie do postępowań oraz do korespondencji dokumentów podpisanych podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym oraz certyfikatem osobistym.
System FINN e-ZP posiada wbudowany, automatyczny mechanizm weryfikacji podpisanych dokumentów. Weryfikacji podlegają: kwalifikowana pieczęć elektroniczna, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis profilem zaufanym i podpis osobisty.

BEZPIECZEŃSTWO

System FINN e-ZP funkcjonuje w środowisku niezawodnościowym na serwerach LTC. Wykorzystuje zabezpieczenia zgodne z najlepszymi praktykami m. in. szyfrowaną transmisję danych SSL oraz analizę dzienników zdarzeń. Zabezpiecza przed nieuprawnionym i przedterminowym dostępem do danych i informacji, w szczególności ofert oraz wniosków. Zabezpieczenia są oparte m.in. o sprzętowy moduł bezpieczeństwa (HSM) oraz autorski inteligentny system analizowania zdarzeń (ISB). Ochrona zasobów e-ZP opiera się na funkcjach bezpieczeństwa takich jak autentyczność, niezaprzeczalność, poufność, integralność, dostępność i rozliczalność.

WDROŻENIE I WSPARCIE
System FINN e-ZP jest dostarczany i udostępniany w postaci usługi abonamentowej (model Software as a Service). W jego zakresie gwarantujemy:
 Szybki czas wdrożenia.
 Wsparcie techniczne (Help Desk).
 Bezpieczeństwo i niezawodność. Dostępność usługi na poziomie 99,9% w skali miesiąca, 24/7/365.
 Dostosowanie aplikacji do zmian w przepisach prawa.

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Tak 

Funkcjonalności

 • Obsługa postępowań: planowanie i pełna obsługa postępowań zamówień w trybach PZP oraz zamówień regulaminowych. Od wniosku o wszczęcie postępowania po jego zakończenie. Obsługa postępowań podzielonych na części
 • Komunikacja i ochrona ofert: szyfrowana, prosta, bezpieczna, chroniona terminem składania i  terminem otwarcia ofert, ochrona danych osobowych.
 • Podpisywanie dokumentów: wbudowane mechanizmy elektronicznego podpisywania dokumentów oraz weryfikacji podpisów zgodnie z EIDAS.
 • UPP: Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia jako dowód i potwierdzenie złożenia oferty w formie elektronicznej.
 • Szyfrowanie plików: wbudowany automatyczny mechanizm szyfrowania oraz deszyfracji przesyłek, bez konieczności ręcznego generowania kluczy.
 • Powiadomienia: generowanie powiadomień e-mail dotyczących komunikacji, zbilżających się terminów oraz zmian w postępowaniach.
 • Historia zmian: pełna historia zdarzeń w systemie dla Zamawiających i dane metryk dla Wykonawców, zgodność z wymogami oraz gwarancją dostępności BIP, analiza dziennika zdarzeń i mechanizm wykrywania zagrożeń.
 • Tajemnica przedsiębiorstwa: ochrona przesyłek i dokumentów w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz danych osobowych.
 • Udostępnienie dokumentów: przyznawanie dostępu do postępowań i dokumentów zaproszonym Wykonawcom.
 • Archiwum elektroniczne: bezpieczne przechowywanie dokumentacji postępowania w sposób ustrukturyzowany.

Korzyści

 • Prawo: zgodność z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi, Ustawą o informatyzacji, Ustawą o archiwach.
 • Interfejs: prosty, intuicyjny zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy, responsywny, zgodny z wymogami dostępności cyfrowej.
 • Brak ograniczeń w zakresie ilości postępowań
Przewiń do góry strony