Przejdź do zawartości

Chronos - System do monitorowania oraz inteligentnego zarządzania i sterowania energią.

System Chronos umożliwia zdalny odczyt wielu parametrów punktów generacji i poboru energii, w czasie rzeczywistym.

Opis rozwiązania

System Chronos to inteligentny system pomiarowy oparty o autorskie rozwiązania sprzętowe integrowane z istniejącą infrastrukturą licznikową. System opiera się o moduły pomiarowe instalowane bezinwazyjnie na licznikach energii elektrycznej i komunikujące się bezprzewodowo z urządzeniem GSM, które z kolei przesyła pozyskane dane na nasze serwery. Dodatkowo w tym systemie można zintegrować dane z inwerterów PV oraz magazynów energii najpopularniejszych producentów segmentu konsumenckiego.
System Chronos umożliwia zdalny odczyt wielu parametrów pracy punktów generacji i poboru energii oraz przesyłanie ich w czasie rzeczywistym do chmury obliczeniowej. Na podstawie pozyskanych informacji system Chronos pozwala na wykonanie kompleksowych analiz i raportowanie zebranych danych, generowania profili poboru i generacji dla dowolnego okresu, definiowania alertów o awariach czy przekroczeniu zadanych parametrów, bieżącego śledzenia oszczędności generowanych przez przyjęty u klienta model zużycie-generacja.
Instalacja. Instalacja systemu Chronos odbywa się całkowicie bezinwazyjnie i trwa ok. 30 min. Po stronie klienta leży tylko zapewnienie dostępu do urządzenia, które ma zostać opomiarowane oraz wolnego gniazda elektrycznego 220V w pobliżu.
Funkcje narzędzia i moduły.
Monitoring Poprzez nasz autorski interfejs internetowy klient uzyskuje dostęp do swoich danych wraz z możliwością dokonywania na nich dowolnych operacji. System monitoruje i przedstawia na wykresach odczyty z liczników oraz bieżący stan pracy wszystkich jednostek. Pozwala na agregację danych na dowolnym poziomie, porównania wg zadanych kryteriów, pełny wgląd do danych historycznych.
Analiza. Główną wartość dodaną naszego systemu tworzą moduły pozwalające na wykonywanie kompleksowych analiz i raportowania zebranych danych, generowania profili poboru i generacji dla dowolnego okresu, bieżącego śledzenia oszczędności generowanych przez przyjęty u klienta model zużycie-generacja i in.
Informacje otrzymywane z systemu Chronos Monitoring umożliwiają ocenę efektywności funkcjonujących rozwiązań. Wspomagają proces decyzyjny dotyczący opracowania planów optymalizacyjnych lub inwestycyjnych zwieszających efektywność gospodarowania energią.
Alerty. System pozwala na elastyczne definiowanie alertów o awariach czy przekroczeniu zadanych parametrów dla dowolnego opomiarowanego urządzenia. W efekcie klient może na bieżąco reagować na potencjalne niepożądane sytuacje oraz unikać kosztów związanych z awariami urządzeń.
Komunikacja. Wizualizacje i raporty generowane przez Chronos mogą być skuteczną formą komunikacji i promocji działań prowadzonych przez klienta na rzecz poprawy efektywności zarządzania energią, czy też inwestycji w odnawialne źródła energii. System wskazuje oszczędności oraz efekty proekologiczne generowane przez opomiarowane źródła OZE, które mogą zostać przedstawione w komunikatach kierowanych do interesariuszy, mediów, a także na stronach internetowych lub innych nośnikach informacji.
Moduły. System Chronos w swojej koncepcji jest system modułowym, co pozwala klientowi korzystać tak z całego narzędzia, jak również tylko z interesujących go funkcji.
Aktualizacje. Na bieżąco śledzimy i uczestniczymy w pracach koncepcyjnych i legislacyjnych dotyczących obszaru energetyki rozporoszonej, co pozwala nam na bieżąco implementować w Chronosie najnowsze zmiany.
Przechowywanie i bezpieczeństwo danych. Pozyskane dane pomiarowe przesyłamy na nasze serwery za pośrednictwem zabezpieczonego połączenia GSM. Dane przechowywane są w chmurze AWS, jednym z najlepszych i najbezpieczniejszych tego typu serwisów. Chronione są m.in. poprzez dwuskładnikowe uwierzytelnianie (2FA), regularne tworzenie kopii zapasowych oraz zaawansowany firewall. Sewery usługi znajdują się na terenie UE, co sprawia, że wszystkie dane osobowe podlegają ochronie RODO.
Dodatkowa funkcjonalność: Sterowanie Inwerterami
Nasze autorskie urządzenie realizuje także funkcje sterowania inwerterami segmentu konsumenckiego najbardziej popularnych marek na rynku polskim. Odbywa się ono poprzez połączenie kablowe z inwerterem za pośrednictwem protokołu modbus.
Samo sterowanie może odbywać się w 2 wariantach.
W pierwszym z nich w przypadku przekroczenia zadanych parametrów sieci energetycznej (napięcie, częstotliwość, etc.) zostaje wydane polecenie ograniczenia poziomu produkcji mocy czynnej w inwerterze do określonego poziomu w ujęciu procentowym. W tym scenariuszu możliwa jest także zmiana stosunku mocy czynnej do mocy biernej.
W drugim wariancie (w przypadku instalacji z magazynem energii), przy zaistnieniu warunków brzegowych zaprogramowanych w urządzeniu wytwarzana w instalacji PV energia elektryczna nie zostanie skierowana do sieci a do będącego częścią instalacji magazynu energii. Urządzenie obsługuje bowiem także sterowanie inwerterem w zakresie jego komunikacji z magazynami energii.

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Nie 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Nie 

Funkcjonalności

 • Monitorowanie energii na wielu PPE (pobór i generacja) prezentowane w jednym miejscu w czasie rzeczywistym
 • Analizy w różnych ujęciach na pojedyncze PPE lub ich zbiorów
 • Sterowanie falownikami PV oraz magazynami energii
 • Możliwość pracy w czasie rzeczywistym

Korzyści

 • Kontrola kosztów energii oraz parametrów umów w czasie rzeczywistym
 • Monitorowanie ewentualnych nieprawidłowości
 • Alerty SMS i/lun email o awariach i odchyleniach od zadanych parametrów
 • Automatyzacja zadań w kluczowych dla organizacji działach
Przewiń do góry strony