Przejdź do zawartości

Asystent Postępowania - pakiet Premium

Kompleksowe narzędzie zapewniające cyfryzacją działu ZP w Gminie oraz wsparcie specjalistyczne i merytoryczne.

Opis rozwiązania

Asystent Postępowania to:

• Narzędzie do przygotowywania dokumentów zamówienia (program podpowiada jak krok po kroku prawidłowo, bez błędów sporządzić: SWZ, czy zapytanie ofertowe);
• Narzędzia zapewniające wsparcie w codziennej pracy z zamówieniami publicznymi (m.in. jedyna w Polsce baza wykonawców w stosunku do których może wystąpić podstawa do wykluczenia / rejestr klauzul niedozwolonych).
• Platforma do prowadzenia postępowań PZP (w tym z możliwością prowadzenia postępowań o wartości poniżej 130 tys. zł netto);


Interaktywne narzędzie do przygotowywania dokumentów zamówienia:

• specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), opis potrzeb i wymagań. Zapytania ofertowe tworzone są zawsze krok po kroku – dzięki czemu dokumenty zamówienia zawierają wszystkie wymagane elementy i są przygotowywane zawsze w ten sam sposób
• program reaguje na pojawiające się w dokumentacji błędy
• program liczy za użytkownika terminy oraz wartości, m.in.: wskazuje prawidłowy termin na złożenie oferty, termin związania ofertą, wysokość wadium, oblicza czy ustalenie wartości zamówienia nastąpiło we właściwym terminie i we właściwy sposób
• użytkownik może w Asystencie Postępowania projektować niezbędne wykazy (np. wykaz usług, robót budowlanych, czy dostaw) – klikając w programie odpowiednie elementy, które chce wprowadzić do wykazów lub formularza, bez konieczności samodzielnego tworzenia dokumentu
• w programie zostało wprowadzone innowacyjne narzędzie ustalania kryteriów oceny ofert – dzięki zastosowanemu wzorowi do SWZ można wprowadzić niemal każde kryterium, które ma wymierny charakter (a zatem jest kryterium bezpiecznym)
• program jest prosty w obsłudze i intuicyjny, co daje komfort (a także bezpieczeństwo) w pracy nad treścią SWZ, opisu potrzeb i wymagań, czy zapytania ofertowego
• w programie na bieżąco dodawane są nowe elementy wpływające na jakość przygotowanej dokumentacji


Narzędzia zapewniające wsparcie w codziennej pracy z zamówieniami publicznymi:

1) Baza wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia z postępowania – narzędzie do weryfikacji wykonawców

Wybór rzetelnego, wiarygodnego i zdolnego do realizacji zamówienia wykonawcy wymaga dostępu do informacji dotyczących jego doświadczenia, czy potencjału. Nie zawsze jednak oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę w toku postępowania są wystarczające do dokonania oceny jego zdolności technicznych, zawodowych, czy rzetelności.

Baza wykonawców ma na celu udostępnienie zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom dodatkowego narzędzia umożliwiającego efektywną ocenę ofert oraz wykonawców.

2) Rejestr klauzul niedozwolonych .
Korzystając z rejestru klauzul niedozwolonych użytkownicy otrzymują informacje o tym, jakiego rodzaju postanowienia mogą zostać uznane za niedozwolone, jakich postanowień unikać, jakie elementy umowy mogą stwarzać zagrożenie dla zamawiającego.


Platforma do prowadzenia postępowań (w tym z możliwością prowadzenia postępowań o wartości poniżej 130.000 zł netto):

• inteligentny program do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych (PZP) oraz w ramach zasady konkurencyjności
• narzędzie, które kompleksowo prowadzi przez cały proces postępowania - od jego przygotowania, aż do wyboru wykonawcy zgodnie z wymogami PZP przy zachowaniu pełnej kontroli nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania, niezależnie czy postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w trybie podstawowym czy zgodnie z zasadą konkurencyjności
• program dostosowany do wymogów elektronizacji (umożliwia złożenie oferty oraz pełną komunikację wykonawcy z zamawiającym)
• narzędzie umożliwiające elektroniczny obieg dokumentów w ramach zamówień publicznych oraz prowadzenie cyfrowego archiwum zamówień publicznych.

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Rozwiązanie jest dostępne cyfrowo (spełnia WCAG 2.1 AA) Tak 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Nie 

Funkcjonalności

 • Narzędzie do przygotowywania dokumentów zamówienia (program podpowiada jak krok po kroku prawidłowo, bez błędów sporządzić: SWZ, czy zapytanie ofertowego)
 • Narzędzia zapewniające wsparcie w codziennej pracy z zamówieniami publicznymi (m.in. jedyna w Polsce baza wykonawców w stosunku do których może wystąpić podstawa do wykluczenia / rejestr klauzul niedozwolonych / wyszukiwarka postępowań)
 • Platforma do prowadzenia postępowań (z możliwością prowadzenia postępowań o wartości poniżej 130.000 zł netto)

Korzyści

 • Możliwość interaktywnego przygotowania dokumentów zamówienia (SWZ, zapytanie ofertowe, załączników) oraz spersonalizowanej umowy o roboty budowlane / dostawy / o świadczenie usług
 • Program eliminuje błędy, które mogą pojawić się w toku przygotowywania postępowania (np. liczy niezbędne terminy, podpowiada jak sformułować określone postanowienia, oblicza wysokość wadium, ustala wartość zamówienia)
 • Możliwość pogłębionej weryfikacji wykonawców biorących udział w postępowaniu (temu służy m.in. baza wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia)
 • Zintegrowane narzędzia (przygotowane w Asystencie Postępowania dokumenty zamówienia można m.in. jednym kliknięciem importować do modułu do prowadzenia postępowania)
 • Asystent Postępowania to wszystkie niezbędne w codziennej pracy z zamówieniami narzędzia oraz bezpieczeństwo użytkownika!
Przewiń do góry strony